Menu

Håndtering af hvidvask

Baggrunden for fokus på håndtering af Hvidvask kommer sig af et samfundsmæssigt øget fokus på hvidvask. I dagligdagen gør loven om hvidvask sig gældende for den brede del af danske virksomheder og dennes ansatte. I forlængelse heraf er det naturligt at Skibsby Højene Idrætsforening (SHI) forholder sig til lovgivningen og særskilt sætter fokus herpå. Det er i særlig grad foreningens interesse at overholde gældende lovgivning, og med baggrund af daglig omgang af ind- og udgående transaktioner, offentlige tilskud mv. er det naturligt også for foreningens interessenter, at SHI har fokus herpå.

Konkret er målet at sikre interne regler og forretningsgange, der sikrer foreningen mod svig og økonomisk misbrug fra medlemmer, frivillige og bestyrelsesmedlemmer. I henhold til DGI´s vejledning på området ønsker vi at synliggøre retningslinjer, der medvirker til begrænsning i risikoen for ovenstående. Indførsel af retningslinjer medfører nogle gange at sagsgange i dagligdagen besværliggøres en smule, men dette er en begrænset ”udgift” på den lange bane.

 

Konkret ønskes for SHI følgende retningslinjer fremadrettet sikret (erstatter/supplerer tidligere):

- Foreningen SHI skal i videst mulige omfang forsikres mod økonomisk svindel, hvilket hovedkasserer og formand har ansvaret for.

- Det er foreningens mål at opnå videst muligt uafhængighed af kontanter med respekt for foreningens forretningsområder.

- Kassereren i hovedforeningen SHI samt kassererne i underafdelingerne skal revideres af revisor(er) godkendt af generalforsamlingen - til gennemgang af regnskab og kontrol af kontoudtog

- Investeringer (såsom materiel, rekvisitter eller lign.) over kr. 7.500 skal godkendes forinden af Forretningsudvalget.

- Der skal på anfordring kunne fremvises faktura/kvittering på indkøb. Kvitteringer skal være kasserer i hænde senest 10 dage efter indkøb.

- Fakturabetalinger og udlæg over kr. 7.500 fra SHIs hovedkasse kan kun betales i forening af formand og hovedkassereren.

- Fakturabetaling og udlæg over kr. 7.500 fra SHIs underafdelinger må kun betales såfremt der er  opnået skriftlig godkendelse fra hovedkassereren på indkøbet, og ved efterfølgende, uden unødig ophold, at fremsende faktura til hovedkassereren på mail af denne oplyst mailadresse. Dog er undtaget betalinger til: Forbund såsom DGI, DHF og DBU samt leje ved Hjørring Kommune. Disse kan betales uden forudgående aftale.

- Afregning til og fra SHI skal undgås fra egne private konti (kassereren kan skriftligt tillade fravigelse herfor)

- Kontant afregning skal generelt undgås og kortbetaling skal benyttes som primær kilde

- Hovedbestyrelsens forretningsudvalg kan udstede fuldmagt til udvalgte enkeltpersoner til betalingskort med dækningskontrol og med klar aftale om rettigheder hertil.

- Specifik kontanthåndtering ved arrangementer under SHI skal begrænses til et absolut minimum, samtidig skal betalinger føres til protokol (evt. betalingsapperat) og optælling af kontanter skal godkendes af min. 2 familiært uafhængige personer  - med krav om at indbetaling til døgnboks  (eller hovedkassereren efter aftale) skal stemme overens med det optalte beløb. De specifikke krav stilles og præciseres løbende af forretningsudvalget.

- Levering af indkøb med værdi over kr. 7.500 skal bekræftes modtaget af min. 2 familiært uafhængige personer, og skal leveres ved SHI´s anlæg som hovedregel.

- Udlejning og brug af internt materiel skal ske på faktura (og lejekontrakt) med direkte betaling til hovedkontoen. Ved intern brug afregnes accepteres alene betaling med mobilepay og med kort.

 

Ovenstående kan opleves som delvis indskrænkning ift. nuværende arbejdsgange, men er nødvendige for foreningens troværdighed. SHI vil understøtte med indkøb af elektroniske hjælpemidler, der kan bidrage til en nemmere hverdag med håndteringen af ovenstående.

Økonomisk misbrug kan vil i yderste konsekvens medfører bortvisning og politianmeldelse samt retsligt efterspil.

Afvigelser fra ovenstående kan alene tildeles af hovedforeningens formand og kasserer i forening.

Luk