Menu

Vedtægter

Foreningens formål er at samle børn, unge og voksne til udøvelse af sportslige aktiviteter både på motions- og konkurrenceplan. Ved foreningens tilbud til børn og unge skal der specielt lægges vægt på den sociale funktion en idrætsforening har.

SHI er stiftet den 6. december 1960, og vi er hjemmehørende i Højene, som er en forstad til Hjørring. Vores fysiske tilholdssted er Højene-hallen.

Foreningen har afdelinger for fodbold, håndbold, gymnastik, løb og badminton, og nærmere oplysning om de enkelte afdelinger kan fås ved at klikke sig ind på disse i top-menuen.

Vi er en af Hjørring kommunes største idrætsforeninger med ca. 1100 medlemmer. Foreningens basis er breddeidrætten med frivillige ledere og trænere, men for nogle af afdelingerne dyrkes der også sport på et mere elitepræget plan med højtuddannede trænere. Vi er medlem af DIF, JBU, JHF og DGI og indgår gennem HKI i et samarbejde med de øvrige idrætsforeninger i kommunen.

 § 1.
Foreningens navn og hjemsted.

·         Foreningens navn er Skibsby-Højene Idrætsforening eller i forkortet form SHI.
·         Foreningen er dannet den 6. December 1960 ved en sammenslutning af Skibsby Idrætsforening (stiftet den 9. Juni 1944) og Højene Idrætsforening (stiftet den 26. November 1956).
·         Foreningens hjemsted er Hjørring Kommune og foreningens tilhørssted Højene-Hallen, Vellingshøjvej 380, 9800 Hjørring.
 
§ 2.
Foreningens formål.
·         Foreningens formål er at samle børn, unge og voksne til udøvelse af sportslige aktiviteter både på motions- og konkurrenceplan, idet der specielt ved foreningens tilbud til børn og unge skal lægges vægt på den sociale funktion en idrætsforening har. 
§ 3.
Medlemsforhold.
·         Foreningen kan optage såvel aktive som passive medlemmer. Som passive medlemmer betegnes medlemmer, som ikke dyrker idræt i foreningen, men er tilknyttet denne som træner, leder, hjælper og lignende.
·         Foreningens medlemmer er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og de ordensregler og andre bestemmelser, som til enhver tid er fastsat af hovedbestyrelsen eller afdelingsudvalg. Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde de love, som gælder for de specialforbund og landsdækkende idrætsorganisationer foreningen er medlem af.
·         Et udvalgsmedlem i Skibsby-Højene Idrætsforening må ikke samtidig være medlem af et tilsvarende udvalg i en anden forening - med mindre tilladelse hertil er givet af hovedbestyrelsen.
·         Overtræder et medlem foreningens vedtægter, ordensregler eller andre bestemmelser fastsat af hovedbestyrelsen eller afdelingsudvalg eller på anden måde misligholder sit medlemskab af foreningen, kan hovedbestyrelsen ekskludere det pågældende medlem. I mindre alvorlige tilfælde kan hovedbestyrelsen idømme karantæne, hvis længde fastsættes af hovedbestyrelsen.
·         Enhver anvendelse af doping samt nægtelse af at deltage i en dopingtest betragtes som misligholdelse, som medfører karantæne eller eksklusion i henhold til DIF og DGI’s regler herom.
·         Et medlem, som af hovedbestyrelsen er blevet ekskluderet eller idømt karantæne på over 1 års varighed har ret til at få spørgsmålet prøvet på den førstkommende generalforsamling, hvor den pågældende skal have ret til at udtale sig. Eksklusioner eller karantæner på grund af doping kan dog ikke kræves forelagt generalforsamlingen.
·         Et ekskluderet medlem, hvis eksklusion er godkendt på en generalforsamling eller ikke af medlemmet har været krævet forelagt en generalforsamling, kan kun med hovedbestyrelsens godkendelse optages i foreningen igen.
·         Hovedbestyrelsen kan bestemme, at et medlem udnævnes til æresmedlem. Udnævnelsen sker på førstkommende generalforsamling, men kan ikke gøres til genstand for debat på generalforsamlingen, idet kompetencen ligger hos hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastsætter vilkårene for æresmedlemmer.
 
§ 4.
Generalforsamling.
 
·         Generalforsamlingen er – bortset fra udnævnelse af æresmedlemmer – den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
·         På generalforsamlinger har alle medlemmer, der er fyldt 15 år, stemmeret. Medlemmer under 15 år kan udøve stemmeret ved den pågældendes værge. Æresmedlemmer kan også udøve stemmeret på generalforsamlingen. Der kan ikke udøves stemmeret ved fuldmagt.
·         For at være valgbar til bestyrelsen skal man være fyldt 15 år og selv eller ens barn under 15 år være medlem af foreningen.
·         Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
·         Indkaldelse til generalforsamlinger skal i alle tilfælde ske med mindst 14 dages varsel og bekendtgøres i dagspressen.
·         Når generalforsamlingen er lovligt indkaldt, er den beslutningsdygtig uanset de mødtes antal, med mindre andet er bestemt i lovgivningen eller nærværende vedtægter.
·         Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed og kan ske ved håndsoprækning med mindre én af de tilstedeværende stemmeberettigede eller dirigenten kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
·         Generalforsamlingens beslutninger indføres i et skriftligt dokument.
·         Generalforsamlinger ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, som afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

·         Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandsberetninger for det forløbne år, dels fra hovedformand, dels fra afdelingsformænd.
3.     Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år.
4.     Behandling af indkomne forslag.
5.     Valg af formand (dog kun på ulige år, idet valgperioden er 2 år)
6.     Valg af kasserer (dog kun på lige år, idet valgperioden er 2 år).
7.     Valg af yderligere 3 hovedbestyrelsesmedlemmer for 2-årige valgperioder, idet valgene foretages forskudt, således at der ét år vælges 1 medlem og det følgende år 2 medlemmer.
8.     Valg af 2 suppleanter.
9.     Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
10.   Valg af badmintonudvalg bestående af 1-3 medlemmer (1 års valg)
11.   Valg af gymnastikudvalg, bestående af 5-8 medlemmer (1 års valg)
12.   Valg af fodboldudvalg, bestående af 5-8 medlemmer (1 års valg)
13.   Valg af håndboldudvalg, bestående af 5-8 medlemmer (2 års valg med ca. halvdelen hvert andet år)
14.   Valg af løbeudvalg bestående af 2-4 medlemmer (1 års valg)
 
·       Bortset fra formand og kasserer konstituerer hovedbestyrelsen sig selv med næstformand og sekretær. De enkelte afdelingsudvalg konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
 
·       Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når hovedbestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til hovedbestyrelsen med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæring er fremsat overfor hovedbestyrelsen.
 
§ 5.
Foreningens ledelse.
 
·       Foreningen ledes af hovedbestyrelsen, der er ansvarlig overfor generalforsamlingen.
Hovedbestyrelsen består af de på generalforsamlingen valgte 5 medlemmer.
Ved afstemning i hovedbestyrelsen har alle medlemmer én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Formændene for badminton-, gymnastik-, fodbold-, håndbold-, løbe- og sponsorudvalget refererer direkte til hovedbestyrelsen og deltager i hovedbestyrelsesmøder.
Såfremt et afdelingsudvalg har både en ungdoms- og seniorformand kan begge deltage i hovedbestyrelsesmøder, men således at den pågældende afdeling kun har én stemme ved afstemning i hovedbestyrelsen.
·       De enkelte afdelinger ledes af afdelingsudvalget, dog således at retningslinjer og pålæg udstukket af hovedbestyrelsen skal efterkommes.
·       Foreningen tegnes af den samlede hovedbestyrelsebestyrelse eller af hovedformanden i forening med et af de øvrige på generalforsamlingen valgte hovedbestyrelsesmedlemmer.
·       Hovedbestyrelsen afholder møder efter behov og et referat af forhandlingerne i hovedbestyrelsen indføres i foreningens forhandlingsprotokol.
·       Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg - udover afdelingsudvalg - efter behov og fastsættes disses arbejdsområde.
·       Hovedbestyrelsen skal have forelagt alle udvalgs ønsker om afholdelse af alle former for arrangementer, herunder også idrætslige, der kan medføre en økonomisk risiko på mere end kr. 25.000,- for den pågældende afdeling eller foreningen.
·       Hovedbestyrelsen kan selv eller i samarbejde med en eller flere afdelinger lave arrangementer.
·       Hovedbestyrelsen skal have forelagt alle ønsker om indgåelse af sponsoraftaler med en værdi på mere end kr. 25.000,- til godkendelse, ligesom enhver kontraktlig forpligtelse samt aftale af langtrækkende karakter skal godkendes af hovedbestyrelsen.
·       Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde fratage et afdelingsudvalg arbejdet og ansvaret, hvis den pågældende afdeling har misligholdt sine idrætslige eller økonomiske opgaver.
·       Hovedbestyrelsen forvalter/fordeler de fra kommunen modtagne tilskud, tillige med alle øvrige indtægter i foreningen (kontingenter, sponsorudvalg, Dana Cup, Bingo, cafeteriet mv.).
 
§ 6.
Regnskab.
 
·       Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
·       Afdelingerne skal hvert år inden 1. oktober aflevere budgetforslag for det kommende år til hovedbestyrelsen bilagt de oplysninger, som hovedbestyrelsen har fastlagt.
·       Afdelinger skal inden 10. januar afgive driftsregnskab for det foregående år bilagt status pr. 31. december til hovedbestyrelsen.
·       Hovedbestyrelsen skal inden marts afgive driftsregnskab for det foregående år bilagt status pr. 31. december til revisorerne.
·       Driftsregnskab og status forsynet med påtegning af foreningens revisorer forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
·       Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse og kontrollere beholdninger, bilag m.v.
 
§ 7.
Foreningen og offentligheden.
 
·       Henvendelser, såvel skriftlige som mundtlige af ikke sportslig art, fra afdelinger og enkelte bestyrelsesmedlemmer til de kommunale myndigheder eller pressen, skal godkendes af formanden for hovedbestyrelsen. Det samme er tilfældet ved henvendelse til idrætsorganisationer, klubber, institutioner, selskaber o.l., når det ikke drejer sig om idrætslige aftaler.
 
§ 8.
Vedtægtsændringer.
 
·       Ændring af nærværende vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
§ 9.
Foreningens opløsning.
 
·       Til foreningens opløsning kræves, at der af ¾ af de mødte på 2 generalforsamlinger, som afholdes med 14 dages mellemrum, afgives stemme for opløsning af foreningen. Samme regel gælder ved evt. fusion med en anden forening.
·       Ved foreningens opløsning fordeles foreningens formue blandt de øvrige foreninger, som er medlem af Hjørring Samvirkende Idrætsforeninger, idet fordelingen sker efter antal ungdomsmedlemmer, ligesom midlerne skal tilfalde ungdomsafdelingerne i de pågældende foreninger. Såfremt Hjørring Samvirkende Idrætsforeninger ikke måtte bestå ved foreningens opløsning, fordeles foreningens formue efter ovenstående regler blandt idrætsforeninger i Hjørring Kommune. Antallet af ungdoms-medlemmer i de enkelte foreninger opgøres efter tilskudsbevillinger fra Hjørring Kommune, ligesom Hjørring Kommunes kulturforvaltning kan anmodes om at forestå fordelingen i henhold til ovenstående regler.
 
 
Således vedtaget på generalforsamling den 15. marts 2017.