Menu

Vedtægter

SHI´s Venner
 
Støtteforening stiftet 3-9-1979
  
Vedtægter
 
 
§ 1 Foreningens navn er SHI´svenner ( Skibsby Højene Idrætsforenings venner). Foreningen har hjemsted i Hjørring Kommune
 
§ 2 Foreningens formål er at støtte ungdomsafdelingen i SHI økonomisk og øge det sportslige og kammeratmæssige samvær, samt at fremme samarbejdet mellem idrætsudøvere, trænere og forældre.
 

§ 3 Som medlem af foreningen kan optages alle personer og firmaer, som henholdsvis almindeligt støttemedlem eller som klublottomedlem. Endvidere kan som medlem optages personer, som ønsker at deltage i foreningens bingospil, idet en forudsætning for deltagelse heri er medlemskab af foreningen. Kontingent fastsættes af bestyrelsen.

 
§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse, der efter valg konstituerer sig. Bestyrelsen består af 4-8 medlemmer, nemlig formand, næstformand, kasserer, sekretær samt et antal bestyrelsesmedlemmer. Formand, næstformand, kasserer og sekretær udgør den daglige ledelse. Derudover vælges 2 revisorer.
 
§ 5 Foreningen har sin egen formue og eget regnskab, som SHI´s forretningsudvalg ikke kan disponere over. SHI's spil i Bingohallen afvikles af SHI's Venner. Der udarbejdes hvert år særskilt regnskab over bingospil i Bingohallen, som indgår i SHI's Venners årsregnskab. Overskuddet fra bingo i henhold til det særskilte regnskab skal hvert år overføres til SHI, som et tilskud til ungdomsarbejdet i SHI. Kassereren bemyndiges af bestyrelsen til at disponere over foreningens midler og til at foretage den daglige drift. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 – 31/12.
 
§ 6 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt og følger generalforsamlingen i SHI. Generalforsamlingen kan udsættes i op til 3 måneder og kan afholdes virtuelt i tilfælde af Force Majeure. Revisorer vælges hvert år. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage forud gennem annoncer i dagbladene. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til formanden mindst 5 dage før. Alle bestyrelsesmedlemmer er principielt valgt for et år, dog skal udskiftningen af bestyrelsesmedlemmer være mindre end 50% per år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.
 
§ 7 Bestyrelsesmøder, der afholdes efter behov, indvarsles af formanden, og i dennes fravær af næstformanden med mindst 8 dages varsel. Formanden udarbejder bistået af sekretæren en dagsorden for bestyrelsens møder. Forslag og andragende om økonomisk støtte m.v. der ønskes behandlet af bestyrelsen, skal skriftligt stiles til formanden.   Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer, dog således, at såfremt stemmetallet står lige er det formandens og i dennes fravær næstformandens stemme, der er afgørende.
 
§ 8 Bestyrelsen eller 25 % af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Alle forslag på generalforsamlingen, herunder forslag om ophævelse af foreningen, afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer.
 
 
§ 9   Den årlige generalforsamling har følgende dagsorden :
1.       Valg af dirigent
2.       Beretning
3.       Regnskab
4.       Indkomne forslag
5.       Valg
6.       Eventuelt
 
§ 10 Ingen i SHI´s forretningsudvalg kan sidde i bestyrelsen for SHI´s Venner. Ungdomsafdelingen i SHI har ret til at vælge en kontaktmand til bestyrelsen i SHI´s Venner – denne har dog ingen stemmeret.
 
§ 11 Såfremt foreningen opløses, skal dens materiale arkiv samt formue overlades til SHI`s forretningsudvalg til bevaring og overlevering til en eventuel ny forening, der har samme formål. Hvis en sådan en forening ikke oprettes senest 5 år efter, at den gamle forening er opløst, tilfalder foreningens ejendele samt formue en fond til gavn for SHI´s ungdomsafdeling, som bestyres af SHI`s forretningsudvalg.
 
§ 12 Vedtægtsændringer kan kun foretages på ordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer godkendes, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
 
Foreningen er stiftet den 3. september 1979.
 
Vedtægten godkendtes endeligt på den ordinære generalforsamling i februar måned 1980.
Vedtægten revideret den 22/2 -1988.
Vedtægten revideret igen 26/2-2008.
Vedtægten revideret igen 18/3-2015.
Vedtægten revideret igen 16/6-2021.
Vedtægten revideret igen 22/3-2023.
 

Seneste nyheder

 • 2023 - SHI´s Venner
  Årsberetning fra SHI's venner
 • 2022
  SHI's venner søger vagter til Højene Skole under Tornby Cup 23. - 25. september 2022
 • 2021
  Vennernes beretning fra generalforsamlingen
 • 2020
  Læs Vennernes årsberetning for 2019
 • 2019
  Vennernes formandsberetning 2018
 • 2019
  Støt SHI's Venner - de støtter SHI!
 • 2019
  Klublotto: se alle udtrækninger i 2018
 • 2018
  Læs Vennernes årsberetning 2017
Luk